Core Faculty

Mrs. Prachitee Ayare

Mrs. Rashmi Wani

Dr. Neha Chabra

Mr. Avinash Suryawanshi

Dr. Reshma Tendulkar

Dr. Vaishali Jadhav

Dr. Reshma Pore

Mrs. Pushplata Chougule 

Dr. Divya Menon

Ms. Jueeli Shiriskar

Mrs. Palak Karia

Mr. Sunil Patil