Recognised Guides


Dr. Supriya Shidhaye                                                                                                                               Dr. Ganga Srinivasan

Dr. Mushtaque Shaikh                                                                                                                            Dr. Rajashree Hirlekar             


Dr. Anita Ayre                                                                                                                                           Mrs Ashwini Wani

Mr Keyur Shastri                                                                                                                                      Mrs Sonali Munj

Mrs Pradnya Korlekar                                                                                                                              Mrs Vidhi Bhatia

Mrs Harsha Kathpalia                                                                                                                              Mr Ojas Agrawal


PhD Scholars
Mrs. Harsha Kathpalia
Mrs. Pradnya Korlekar
Mrs. Bhagyashri Parab
Ms. Gangotri Yadav
Mrs. Rashmi Wani
Mrs. Prachitee Ayare